Bérleti feltételek

BÉRLETI SZERZŐDÉS RÉSZLETES FELTÉTELEI

 • A bérleti szerződés a szerződésben megjelölt futamidőre áll (A bérlet időtartama a gépkocsi átvételétől a gépkocsi telephelyére való visszaérkezésig, függetlenül annak használatától tart. A minimális bérleti futamidő 1 nap, egy bérleti nap 24 órás időtartamot jelent. Amennyiben a Bérlő a Bérbeadótól bérelt gépkocsival elhagyja Magyarország területét, a bérleti időszak kezdő időpontjában vagy azt megelőzően köteles a Bérlő által közvetített utasbiztosítást kötni, mely autós asszisztenciát tartalmaz a Bérlő által bérelt gépkocsira. Ennek hiányában minden külföldön történt műszaki meghibásodás, káresemény, valamint egyéb probléma esetén teljes mértékben a Bérlőt terheli a felelősség. A bérleti díj és a kaució összege előre fizetendő. (A kaució a bérlet lejáratakor visszajár, amennyiben az autóban kár nem keletkezett. A Bérlő a bérlet tárgyát tiszta állapotban köteles visszaszolgáltatni a Bérbeadónak, ellenkező esetben nettó 10000 Ft takarítási díjat számítunk fel. Minden megkezdett újabb 24 óra új napnak számít. Kifizetett bérleti díjat nem áll módunkban visszaadni, a tervezettnél rövidebb bérlés esetén sem. A bérelt gépkocsival csak a forgalmi engedélyben engedélyezett súly szállítható. Túlsúly esetén a büntetést a Bérlőnek kell megfizetnie.
 • Bérlő felelős a bérlet tárgyát képező gépkocsi, valamint annak valamennyi felszerelése és tartozéka állagáért. A Bérlő köteles magánál hordania a forgalmi engedélyt. A Bérlő köteles haladéktalanul jelezni Bérbeadó felé és Bérbeadó minden abból eredő kárát és költségét megtéríteni, hogy a bérlet tárgyát képező gépkocsi kulcsát, forgalmi engedélyét, rendszámtábláját vagy más hivatalos iratát, illetve bármely tartozékát elveszti, megrongálja vagy azokat eltulajdonítják, jogtalanul lemásolva kárt okoznak. A Bérlő köteles a gépkocsi tartozékait ugyanolyan állapotban visszaadni, mint átadáskor volt. Az eredeti gyári kulcs elvesztése vagy ellopása esetén a Bérlő köteles a zárcserét megfizetni, a forgalmi rendszám, vagy forgalmi engedély elvesztése vagy eltulajdonítása esetén a Bérlő köteles a forgalmi okmányok vagy forgalmi rendszám beszerzésének költségét a Bérbeadó felé megtéríteni. Bérlő a szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyorsabb és biztonságosabb ügyintézés végett Bérbeadó a személyazonosításra alkalmas igazolványukat (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, stb.) lefénymásolja/lefényképezze.
 • A gépkocsi tele üzemanyagtartállyal kerül átadásra. A bérelt gépjárműbe csak az előírt üzemanyag tölthető. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét a Bérlő megtéríteni A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet és a bérlet tárgya másnak nem adható át, másra nem ruházható át, az tovább albérletbe nem adható, nem idegeníthető el és nem terhelhető meg, fedezetként nem ajánlható fel. Bérlő nem jogosult a gépkocsit sportrendezvények keretében, illetve tesztcélokra használni, valamint azzal versenyen vagy vetélkedőn részt venni. Átvételkor a bérlő ellenőrzi a fékek és kézifék állapotát és működését és aláírásával igazolja, hogy azokat kifogástalan állapotban találta. Bérlő az autót kifogástalan műszaki állapotban veszi át.
 • A bérlet futamideje alatt Bérlő köteles minden, a bérlet tárgyát képező gépkocsi használatával kapcsolatos költséget (az autópálya használat díját, egyéb útdíjat, híddíjat, a parkolási díjakat, esetleges szabálysértési bírságot, illetve egyéb hasonló költséget) viselni Magyarországon és külföldön is(utólag is). Pótdíj vagy büntetés esetében a Bérlő hozzájárul, hogy személyes adatait kiadjuk az illetékes hatóságnak, hogy a pótdíjat rajta hajtsák
 • Meghibásodás, vagy megrongálódás esetén a Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni és a bérlet tárgyát visszaszolgáltatni. Egyéb esetekben Bérlő a biztosítással nem fedezett kárösszeget (pl. önrész, amely 20% de minimum 000,- Ft.) köteles megtéríteni Bérbeadó részére. Az önrész mértékét a Bérbeadó a kaucióból levonhatja. A kárösszeg pontos megállapításáig Bérbeadó a kauciót visszatarthatja és azzal 10 napon belül köteles elszámolni a Bérlővel. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amig nála van az autó minden az autóban bekövetkezett kárért ő felel és a teljes kárösszeget köteles megtéríteni a Bérlőnek. A casco biztosítás nélküli autókra vonatkozóan a Bérlő teljes felelősséggel tartozik (pl: lopás, törés, megrongálás stb.). Meghibásodás esetén a jármű javítását csak a Bérbeadó engedélyével kezdhetik meg. Amennyiben a gépkocsi a Bérlő hibájából meghibásodik, úgy a gépkocsi telephelyre történő szállításának költsége a Bérlőt terheli. A Bérbeadó semmilyen felelősséget nem vállal a gépkocsi, hűtő vagy egyéb alkatrész meghibásodásából eredő kárért, áru megromlásáért és késedelmes teljesítésért (vis major). A gépkocsiban keletkezett Bérlő okozta kár esetén minden esetben plusz 50.000 forint ügyintézési díjat számolunk fel és a javítás idejére az adott autó napidíját is meg kell téríteni a Bérlőnek. Gyorshajtás vagy parkolási bírság esetén 10.000 HUF ügyintézési díjat számolunk fel.
 • A Bérbeadó kijelenti, hogy a bérleti szerződésben meghatározott gépkocsira érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel A bérlet tárgyát képező gépkocsit ért baleset, illetve káresemény (lopás, feltörés, rongálás stb.) esetén a Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. A Bérlő minden ilyen esetben köteles az ügy tisztázása érdekében a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, a káreseményben érintett személyek és hatóságok minden adatát (különösen az érintett más gépjárművek rendszámát; tulajdonos/gépkocsivezető/tanúk nevét, címét, teflonszámát, biztosítóját; helyszínrajzot; fényképet stb.) valamint a szabályosan kitöltött, mindkét fél által aláírt baleseti bejelentőt és felelősségbiztosítás fennállását igazoló szelvényt kell beszerezni. A káresemény rendezéséhez szükséges adatok, iratok hiányában a teljes kárt a Bérlő köteles megtéríteni.
 • Ha a bérlet tárgyát hatósági eljárás során lefoglalták, a Bérlő köteles erről a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. A hatósági eljárás miatt felmerülő Bérbeadói költségek, illetve a lefoglalásból eredő károk a Bérlőt terhelik.
 • Ha a Bérlő a bérlet futamidejének lejártakor a bérlet tárgyát nem szolgáltatja vissza Bérbeadó részére, Bérbeadó jogosult előzetes értesítés nélkül intézkedni a bérlet tárgyának – akár önhatalom igénybe vételével történő – elszállításáról. A késedelem idejére járó bérleti díj, valamint a késedelem időtartamára késedelmi kamatként a mindenkori szerinti késedelmi kamat, illetve az egyéb költségek a Bérlőt terhelik. Ha a Bérlő a bérlet tárgyát lejáratkor – fentiek szerint – nem szolgáltatja vissza és késedelmét megfelelően nem menti ki Bérbeadónál, illetve ha más, erre utaló körülmény merül fel, úgy Bérbeadó vélelmezi, hogy Bérlő a gépkocsi vonatkozásában a Btk. 317. §-ba ütköző sikkasztás bűntettét követte el, ezért jogosult Bérlő ellen büntető feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérautó késedelmes visszaszolgáltatásáért vagy az autó vissza nem szolgáltatásáért a Bérbeadó az ebből adódó kár megtérítésére igénybe veheti a Bérlő által befizetett kauciót. A bérleti időn belül visszaadott autó után nem jár visszatérítendő bérleti díj.
 • Ha a bérlet tárgya megsemmisül, elvész, eltulajdonítják, használhatatlanná válik, vagy bármilyen okból nem kerül visszaszolgáltatásra, a Bérlő köteles a bérlet tárgyának biztosításból meg nem térülő (pl. önrész, biztosítással nem fedezett károk) értékét, valamint a fenti összeg megfizetéséig terjedő időre járó bérleti díjat megfizetni a Bérbeadónak. Bérbeadó a kaució összegét a Bérlővel szemben jelen szerződés alapján fennálló követeléseibe, az indokoltan és igazoltan felmerülő költségének kielégítésének céljából beszámítja.
 • Amennyiben Bérlő nem természetes személy, úgy a szerződés megkötése során őt csak megfelelő felhatalmazással rendelkező személy képviselheti. (aláírási címpéldány) Amennyiben a bérleti szerződés megkötése során eljáró személy a Bérlőként feltüntetett társaság részéről megfelelő felhatalmazással nem rendelkezik, úgy a szerződésben foglalt kötelezettségek a szerződéskötés során eljárt természetes személyeket A jogi személy képviseletében a szerződéskötés során eljáró természetes személy a szerződés aláírásával készfizető kezességet vállal az általa képviselt jogi személy jelen szerződésből fakadó esetleges tartozásai megtérítésére.
 • Bérlő szerződésszegése (különösen gépkocsi visszaszolgáltatás elmulasztása, díjfizetési kötelezettség elmulasztása, ) esetén Bérbeadó jogosult Bérlő adatait az illetékes hatóságok, illetve harmadik személyek részére átadni valamint a szerződést azonnal felmondani (pl.: akkor, ha a Bérlő a gépjármű állapotát veszélyezteti). A bérbeadó a bérlőtől kért személyes adatokat (személyes iratainak másolatát: személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, adókártya, tb kártya másolatát, bérleti szerződést) korlátlan ideig tárolhatja. A bérlő szerződésszegése esetén a bérbeadó jogosult a bérlő személyes adatait, személyes iratainak másolatát (személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, adókártya, tb kártya másolatát bérleti szerződést, illetve másolatát) átadni harmadik félnek, a követelés behajtása céljából, illetve hatósági ügyekkel kapcsolatban.
 • A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
 • Bérlő kijelenti, hogy a szerződésben foglalt és az általános szerződési feltételeket megismerte, Bérbeadó a szokatlan feltételekre figyelmét külön felhívta, így azok kifejezett ismeretében jelen szerződést jóváhagyólag aláírja. Ezen bérleti szerződést mindkét fél teljes bizonyító erejű magánokiratnak A Bérbeadó kijelenti, hogy a gépjármű a saját tulajdonát képezi, vagy az érvényben lévő szerződések értelmében joga van teljeskörűen rendelkezni felette. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel a Bérbeadó azokért a károkért, amelyek a Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredendően érik.
 • A Bérlő köteles a káresemény rendezése érdekében jóhiszeműen együttműködni, dokumentációt átadni. Kárnak tekintendő a bírság, vagy más hatósági (parkolási) szabálysértés miatti igényérvényesítés
 • A Felek az esetleges jogvitáikat elsősorban békés, peren kívüli eljárásban, egyeztetéssel kívánják Amennyiben ez nem vezetne sikerre, kikötik a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét.
 • Bérlő nyilatkozik és tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Bérbe adó jogosult a követelést és a Bérlő adatait átadni egy követeléskezelő cégnek, az összeg behajtása céljából.
 • Bérlő a jelen szerződés aláírásával az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján önkéntes elhatározásából határozottan kinyilvánítja, hogy beleegyezését adja ahhoz, hogy – a jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettsége elmulasztása esetén -a Bérbeadó és a Bérbeadó által megbízott követeléskezelő a személyes adatait a tartozás behajtása céljából a tartozás és járulékai megfizetéséig teljeskörűen kezelje, azokat a Bérbeadó követeléseinek kezelése érdekében harmadik fél részére átadja. Bérlő kijelenti, hogy az Info tv. alapján a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan minden szükséges tájékoztatást – ideértve a jogorvoslati jogokat is – megkapott.
 • Bármilyen nemű, az autóval elkövetett bűncselekmény vagy annak megalapozott gyanúja esetén a kaució összege nem kerül visszafizetésre a rendőrségi vizsgálat lezártáig és az ebből felmerülő összes költség (ügyvéd, tolmács, tréler, ) a Bérlőt terheli. A Bérlő azonnal köteles jelezni, ha a bérelt gépjárművel bármilyen balesetet vagy kárt okozott harmadik fél számára. A kárt köteles teljes mértékben megtéríteni a harmadik fél részére. Amennyiben betétlap kiállítására kerül sor a Bérlő köteles megtéríteni a biztosító által kiszámolt kárértéket. Ilyen esetben a Bérbeadó visszatarthatja a kauciót az ügy lezártáig.
 • Az autóval a bérleti idő alatt elkövetett szabálysértés esetén nettó 10.000 HUF kezelési költséget számolunk